Điều Khoản Sử Dụng

1. Chấp Nhận Các Điều Khoản Sử Dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ “Hai Triệu chấm com”.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của “Hai Triệu chấm com”, Bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của “Hai Triệu chấm com” dưới đây.

Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của “Hai Triệu chấm com” hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng “Hai Triệu chấm com” ngay lập tức.

2. Truy Cập “Hai Triệu chấm Com”

“Hai Triệu chấm com” bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà “Hai Triệu chấm Com” cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của “Hai Triệu chấm Com” mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của “Hai Triệu chấm Com”, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi Bạn đăng ký nhận bản tin hoặc điền mẫu liên hệ.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin Bạn cung cấp cho “Hai Triệu chấm Com” là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà Bạn cung cấp cho “Hai Triệu chấm Com” thông qua Website “Hai Triệu chấm Com” được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của “Hai Triệu chấm Com”.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho Bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của “Hai Triệu chấm Com”. Bạn đồng ý thông báo cho “Hai Triệu chấm Com” ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

“Hai Triệu chấm Com” có quyền vô hiệu hóa bất kỳ bất kỳ thông tin cá nhân giả mạo nào đang truy cập vào “Hai triệu chấm Com”, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép Bạn sử dụng các dịch vụ của “Hai Triệu chấm com” cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên “Hai Triệu chấm com” ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính, trình duyệt web mà Bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của “Hai Triệu chấm com”.

4. Thương Hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu “Hai Triệu chấm com”, mà không có sự cho phép trước của “Hai Triệu chấm com”. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên “Hai Triệu chấm com” không nhất thiết phải chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với “Hai Triệu chấm com”.

5. Hành Vi Bị Nghiêm Cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của “Hai Triệu chấm com” cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của “Hai triệu chấm com”. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ, bài viết trên “Hai Triệu chấm com” cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng Góp Của Bạn

Các dịch vụ “Hai Triệu chấm com” có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của Bạn ”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của “Hai Triệu chấm com”.

Bất kỳ thông tin nào Bạn gửi đến các Dịch vụ của “Hai Triệu chấm com” sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của “Hai Triệu chấm com”, Bạn cấp cho “Hai Triệu chấm com” quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng Bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho “Hai Triệu chấm com”. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. “Hai Triệu chấm com” không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của Bạn.

7. Giám Sát Và Thi Hành

“Hai Triệu chấm com” có quyền loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của Bạn theo đánh giá trên “Hai Triệu chấm com”; thực hiện các sửa đổi mà “Hai Triệu chấm com” cho là cần thiết đối với các đóng góp của Bạn; tiết lộ danh tính của Bạn hoặc các thông tin khác về Bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của Bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ “Hai Triệu chấm com” cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì mà không cần phải báo trước.

8. Tiêu Chuẩn Nội Dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ hoặc tất cả các đóng góp của Bạn. Nội dung đóng góp của Bạn phải tuân thủ các qui định pháp luật và phù hợp với chính sách bảo mật của “Hai triệu chấm com”.

9. Vi Phạm Bản Quyền

“Hai Triệu chấm com” coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu Bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên “Hai Triệu chấm com” vi phạm bản quyền của Bạn, Bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của “Hai Triệu chấm com” bằng cách gửi thông báo cho “Hai Triệu chấm com” qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa Vào Thông Tin Cung Cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của “Hai Triệu chấm com” được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. “Hai Triệu chấm com” có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên “Hai Triệu chấm com” có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và “Hai Triệu chấm com” không có nghĩa vụ phải thông báo trước khi cập nhật.

Thông tin được cung cấp trên “Hai Triệu chấm com” cho mục đích thông tin chung và những đánh giá nhận xét của “Hai Triệu chấm com” tại một thời gian cụ thể. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên “Hai Triệu chấm com”; và Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên “Hai Triệu chấm com”.

11. Từ Chối Các Bảo Đảm

Bạn hiểu rằng “Hai Triệu chấm com” không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ Bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Vì “Hai Triệu chấm com” không trực tiếp bán sản phẩm nên trong bất cứ trường hợp nào, “Hai Triệu chấm com” sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho các hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc không liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của “Hai Triệu chấm com”.